Tietoa meistä

Disability Day Art & Action 2019 -verkostofestivaali järjestetään kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi nyt jo neljättä kertaa. DiDa haluaa nostaa esille vammaisten tekemää tai vammaisuutta käsittelevää taidetta ja viedä taidetta sinne, missä ihmiset ovat, sekä rikkoa ennakkoluuloja ja rajoja. Tapahtuma ei olisi mahdollinen ilman seuraavia pääyhteistyökumppaneitamme:

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö, jonka perustivat vammaiset opiskelijat 1973. Kynnys ry tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta, vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä sekä toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. on valtakunnallinen yhdistys, joka ylläpitää ja edistää suomenruotsalaista viittomakieltä ja järjestää toimintaa sitä käyttäville ja heidän läheisilleen. Yhdistys puolustaa ja levittää tietoisuutta suomenruotsalaisten kuurojen oikeuksista.

(Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. – riksomfattande förening som bevarar och främjar finlandssvenskt teckenspråk. Föreningen ordnar aktiviteter för finlandssvenska teckenspråkiga och deras anhöriga. Föreningen bevakar och sprider kunskap om finlandssvenska dövas rättigheter.)

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry edistää vammaisten ihmisten aktiivisuutta kulttuurielämässä, saattaa monipuolisia kulttuuripalveluja eri tavoin vammaisten ihmisten ulottuville ja tekee vammaisten omaa kulttuuria tunnetuksi kulttuurielämän vaikuttajille ja yleisölle. Yhdistys lisää tietoisuutta niistä ongelmista ja voimavaroista, joita vammaisilla ihmisillä on taiteen tuottajina ja kuluttajina.

Abilis-säätiö rahoittaa projekteja, joiden avulla edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia, osallistumista, itsenäistä elämää, järjestötoimintaa, koulutusta ja työllistymistä. Abiliksen rahoitus edistää vammaisten henkilöiden voimaantumista ja yhteiskunnallista asemaa. Projektien tarkoituksena on parantaa kehitysmaiden vammaisten henkilöiden kykyä vaikuttaa oman elämänsä laatuun ja edistää vammaisten henkilöiden voimaantumista ja yhteiskunnallista asemaa.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on perustettu tukemaan näkövammaisten kulttuuriharrastuksia sekä edistämään kulttuuritapahtumien saavutettavuutta. Yhdistys järjestää kursseja ja tapahtumia eri taiteenaloilta, kouluttaa kuvailutulkkeja ja toimii asiantuntijana kuvailutulkkaukseen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi he julkaisevat pistekirjoituksella ilmestyviä kulttuurilehtiä Kajastusta ja Pistepostia.

Kuuloliiton ensisijainen pyrkimys on vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan tuomalla kuulovammaisten ongelmia esille ja luoda kuulovammaisille parempi, saavutettavampi ja esteettömämpi ympäristö. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa toimintatapoja mm. tulkkauspalveluiden, viestintämenetelmien, kommunikaation ja kuunteluympäristön osalta, jotta saamme aikaan tasa-arvoisen yhteiskunnan kaikillaelämän osa-alueilla. Kuuloliiton pyrkimyksenä on myös jatkuvasti tutkia kuulonhuoltoon liittyviä asioita ja selvittää, millä muilla keinoin voisimme laajentaa toimintaamme entistä monipuolisemmaksi.

Tukilinja on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten tasa-arvoa edistävä lehti, jonka tuotolla jaetaan apurahoja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille ihmisille edistääkseen heidän osallistumistaaan yhteiskuntaan, opintoihin ja työelämään. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1996 ja sitä julkaisee Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki VKTT ry. Osa apurahoista jaetaan yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa. Vuodesta 2018 alkaen apurahat jakaa VKTT ry:n perustama Tukilinja-säätiö.

Aula -työkoti antaa erityistä tukea tarvitseville ihmisille valmiuksia ja mahdollisuuksia hyvään ja itsenäiseen elämään. He tukevat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta järjestämällä laadukasta, mielekästä ja monimuotoista työtä ja toimintaa, työhönvalmennusta sekä asumispalveluita.

Vertaistaiteilijat -hanke on erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta edistävä kolmivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea taiteilijoiden työelämätaitoja, etsiä ansaintamahdollisuuksia sekä tehdä vaikuttamistyötä taidemaailmaan.

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Palvelu tekee yhteistyötä paitsi taide- ja kulttuuriorganisaatioiden myös eri yleisöryhmien, taiteilijoiden ja muiden kulttuurin tekijöiden kanssa.

Yhteistyökumppanit tukevat DiDa -tapahtumaa kukin omalla tavallaan: ideoiden, tarjoamalla omia yhteyksiään ja osaamistaan sekä taloudellisesti tukien. Taloudellista tukea DiDa saa lisäksi Suomen kulttuurirahastolta Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeesta. Hankkeessa on tärkeää, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseen kohtaamiseen.